Voda koja se koristi za snabdevanje grada Novog Pazara je izvorište reke Raške, koje se nalazi u neposrednoj blizini manastira Sopoćani. Ovo izvorište nastaje od poniranja točilovske, delimeđskei likove reke (Pešterska visoravan). Vrelo se nalazi na koti 733mnm. Kvalitet vode je veoma dobar, jer se zahvata na samom izvorištu reke. Posle obilnih kiša i naglog otapanja snega, dolazi do zamućenosti izvorišta, koje traje od nekoliko dana, do nekoliko nedelja.

 

                UVIR 1delimedjka reka 2 

 

 

 

 

 

 


                                                                                        

                            TEHNOLOŠKI TRETMAN VODE

  

                Postrojenje za preradu vode(PPV) je locirano na brdu Tepe, u kraju Hadžet, sa kotama terena lokacije izmedju 550 i 560 mnm. Postrojenje ima tri linije, i čine ga staro(1962.), novo (1985), i najnovije(2015.).

Tehnološki tretman vode obuhvata nekoliko faza:

                         

Laboratorija
Laboratorija

        -prethlorisanje,

       -doziranje sredstava za koagulaciju i               flokulaciju,

        -filtracija,

        -dezinfekcija vode.

          Prethlorisanje se vrši dodavanjem hlora sirovoj vodi, čime se obezbeđuje primarna dezinfekcija vode, na samom ulasku sirove vode u postrojenje. Doziranje se vrši aluminijum sulfatom (koji omogućava koagulaciju i flokulaciju koloidnih čestica), u periodu kada se promeni mutnoća sirove vode, čime se intenzitet zamućenosti smanjuje do nivoa gde filteri mogu filtrirati delimično izbistrenu vodu.

           Filtracija se vrši na brzim, gravitacionim, peščanim filtrima. Filteri se peru vazduhom i vodom. Ovakvim tehnološkim postupkom se postiže potpuno bistrenje vode.

                  Dezinfekciju vode, kao završni oblik tretmana, vršimo gasovitim hlorom, čime postižemo prisustvo rezidualnog hlora, u granicama od 0,2-0,5 mg/l, što nam obezbeđuje mikrobiološki ispravnu vodu za piće.