KVALITET VODE

 

 

Laboratorija
Laboratorija

           U novopazarskom vodovodu posvećujemo veliku pažnju kvalitetu vode, zbog njenog značaja za zdravlje svih građana. Proveravanje kvaliteta pijaće vode je obaveza i odgovornost , koju svakodnevno ispunjava naše preduzeće. U novopazarskoj vodi za piće, koju šaljemo potrošačima, nikada nisu nađeni toksični teški metali, kao što su olovo, kadmijum, i živa, kao ni kancerogene supstance. Procena kvaliteta vode za piće obavalja se u skladu sa preporučenim vrednostima za odgovarajuće supstance. Vrednosti tih parametara su znatno ispod maksimalno dozvoljenih vrednosti. Kontrolu kvaliteta vode vršimo u skladu sa važećim pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, kojim su definisani  kako parametri, tako i broj kao i mesto uzorkovanja vode. Na PPV postoji interna laboratorija, u kojoj se svakodnevno vrši kontrola fizičko–hemijskih parametara vode, kako pre filtracije, tako i nakon filtracije.

     Zavod za javno zdravlje Kraljevo vrši fizičko-hemijsku i  mikrobiološku kontrolu ispravnosti vode, kako sirove, tako iza piće, i izdaje mišljenje o zdravstvenoj bezbednosti vode.

Aparati Lab
Laboratorija

    Stručne službe ZZJZ Kraljevo su u stalnom kontaktu sa stručnim službama novopazarskog vodovoda, tako da zajedno reagujemo na bilo koju promenu u pogledu kvaliteta vode.

  U dosadašnjoj praksi, tokom praćenja kvaliteta vode od strane ZZJ Kraljevo, nismo imali  takvih problema, zbog kojih bi morali isključivati postrojenje.  

       U toku godine u laboratoriji novopazarskog vodovoda analizira se oko 5000 uzoraka (sa postrojenja i iz mreže). Prate se osnovni fizičko-hemijski parametri  sirove i prerađene vode, kao i  vode iz mreže.

       ZZJZ Kraljevo u toku godine obavi  312 osnovnih, i 2 periodične (proširene) analize, i analizira oko3000 uzoraka  (što fizičko-hemijskih,što mikrobioloških).