JAVNE NABAVKE

 

Plan javnih nabavki za 2017.godinu 

Dopuna plana javnih nabavki za 2017.godinu 

 

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

 

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Dopuna plana javnih nabavki za 2019.godinu

 

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Novi plan javnih nabavki za 2020. godinu

Novi plan javnih nabavki na koje se ZJN ne primenjuje za 2020. godinu

 

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

 

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

Plan javnih nabavki za 2022. godinu- usvojen

Plan javnih nabavki na koje se ZJN ne primenjuje za 2022. godinu

 

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

Plan javnih nabavki na koje se ZJN ne primenjuje za 2023. godinu

 

Pravilnik o postupku javne nabavke JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar

Pravilnik o postupku javne nabavke JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Pazar

 

BR. JN

VRSTA PREDMETA JN I DATUM OBJAVE

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA PREDMET JAVNE NABAVKE

DATUM I VREME OTVARANJA PONUDA

1/22 DOBRA

04.11.2022

do 12:00

časova

VODOVODNI MATERIJAL

Javni poziv   Opis kriterijuma   Opšti deo   Uputstvo ponudjačima

Obrazac ponude Partija1  Obrazac ponude Partija2 

Obrazac ponude Partija3  Obrazac ponude Partija4

Obrazac ponude Partija5  Obrazac ponude Partija6

Obrazac ponude Partija7  Obrazac ponude Partija8

Obrazac ponude Partija9  Obrazac ponude Partija10

Obrazac ponude Partija11 Obrazac ponude Partija12

Obrazac ponude Partija13 Obrazac ponude Partija14

Obrazac ponude Partija15 Obrazac ponude Partija16

Obrazac ponude Partija17 Obrazac ponude Partija18

          Obrazac ponude Partija19       

           Obrazac ponude Partija20       

          Obrazac ponude Partija21       

Specifikacija - Partija1   Specifikacija - Partija2

Specifikacija - Partija3   Specifikacija - Partija4

Specifikacija - Partija5   Specifikacija - Partija6

Specifikacija - Partija7   Specifikacija - Partija8

Specifikacija - Partija9   Specifikacija - Partija10

Specifikacija - Partija11   Specifikacija - Partija12

Specifikacija - Partija13   Specifikacija - Partija14

Specifikacija - Partija15   Specifikacija - Partija16

Specifikacija - Partija17  Specifikacija - Partija18

Specifikacija - Partija19   Specifikacija - Partija20

Specifikacija - Partija21

Ugovor - Partija1   Ugovor - Partija2 

 Ugovor - Partija3    Ugovor - Partija4 

 Ugovor - Partija5   Ugovor - Partija6

Ugovor - Partija7   Ugovor - Partija8 

 Ugovor - Partija9     Ugovor - Partija10

   Ugovor - Partija11   Ugovor - Partija12

Ugovor - Partija13   Ugovor - Partija14

   Ugovor - Partija15  Ugovor - Partija16 

 Ugovor - Partija17   Ugovor - Partija18

Ugovor - Partija19   Ugovor - Partija20

   Ugovor - Partija21

04.11.2022

u 12:00 časova

2/2 DOBRA

26.09.2022

do 12:00

časova

MATERIJAL ZA PREČIŠĆAVANJE I SANITARNU KONTROLU VODE

Javni poziv   Opis kriterijuma 

 Partija 1- Aluminijumsulfat 

Tehnička specifikacija- Aluminijum sulfat    Model ugovora partija1

Obrazac cene partija1  

 Partija 2-Tecni hlor   

Tehnička specifikacija- tečni hlor   Model ugovora partija 2

Obrazac cene partija 2

Obaveštenje o dodeli ugovora- Partija 1 Aluminijum sulfat

26.09.2022

u 12:00 časova

5/22 DOBRA

19.09.2022

do 12:00

časova

NABAVKA GORIVA I MAZIVA

Javni poziv    Opis predmeta    Uputstvo ponudjačima   

Model ugovora      Kriterijumi za dodelu ugovora

Obasveštenje o dodeli ugovora

19.09.2022

u 12:00 časova

3/22 DOBRA

01.08.2022

do 12:00

časova

NABAVKA VODOMERA

Javni poziv   Kriterijumi za dodelu ugovora    Model ugovora

Obrazac      Tehnička specifikacija    

Uputstvo ponudjačima kako da naprave ponudu

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora

01.08.2022

u 12:00 časova

14/22 DOBRA

 

09.05.2022

do 12:00

časova

KAMIONET POLOVNI

Javni poziv    Tehnička specifikacija 

Obrazac strukture cene   Model ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora

09.05.2022

u 12:00 časova

13/22 DOBRA

01.04.2022

do 12:00

časova

NABAVKA KAMIONA SLIVNIČARA

Javni poziv         Tehničke karakteristike

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora

 

01.04.2022

u 12:00 časova

23/22 USLUGE

01.02.2022

do 12:00

časova

PREGLED I ANALIZA VODE

Javni poziv    Obrazac strukture ponudjene cene

Tehničke specifikacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora

01.02.2022

u 12:00 časova

4/22 DOBRA

09.02.2022

do 12:00

časova

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Javni poziv - sektorski narucilac - Električna energija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o dodeli ugovora

09.02.2022

u 12:00 časova

3/21 DOBRA

22.11.2021

do 12:00

časova

VODOVODNI MATERIJAL

  Javni poziv    Obrazac ponude 1 

 Obrazac ponude 2  Obrazac ponude 3

  Obrazac ponude 4  Obrazac ponude 5  

Obrazac ponude 6  Obrazac ponude 7

  Obrazac ponude 8  Obrazac ponude 9 

Obrazac ponude 10  Obrazac ponude 11  

Obrazac ponude 12  Obrazac ponude 13 

Obrazac ponude 14  Obrazac ponude 15 

Obrazac ponude 16  Obrazac ponude 17  

Obrazac ponude 18 

  Opis kriterijuma za kvalitativni izbor subjekta

   Partija 1      Partija 2     Partija 3     Partija 4 

   Partija 5     Partija 6    Partija 7      Partija 8 

  Partija 9     Partija 10   Partija 11   Partija12

 Partija 13    Partija 14   Partija 15    Partija 16 

 Partija 17  Partija 18   

  Uputstvo ponudjacima

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)

 

22.11.2021

u 12:00 časova

7/21 DOBRA

25.10.2021

do 12:00

časova

ELEKTRIČNA ENERGIJA

     Javni poziv         Kriterijumi za dodelu ugovora

Model ugovora        Obrazac strukture cene 

Opis i specifikacija   

   Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima 

Opšti deo- podaci o predmetu

Uputstvo ponudjačima

25.10.2021

u 12:00 časova

5/21 DOBRA

04.10.2021

do 12:00

časova

MATERIJAL ZA PREČIŠĆAVANJE I SANITARNU KONTORLU VODE

 

Javni poziv               Kriterijumi za dodelu ugovora

Kriterijumi za dodelu ugovora   

Obrazac cene- Partija 1 Aluminijum sulfat

Obrazac cene- Partija 2 Natrijum hipohlorit

Opis kritrerijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponudjačima

Model ugovora partija 1

Model ugovora partija 2

Tehnička specifikacija i karakteristike- Aluminijum sulfat

Tehnička specifikacija i karakteristike- Natrijum hipohlorit Natrijum hipohlorit 

04.10.2021

u 12:00 časova

 8/21  DOBRA

21.09.2021

do 12:00

časova

 

GORIVA I MAZIVA

Javni poziv - sektorski       

 Kriterijumi za dodelu ugovora          Model ugovora

Obrazac strukture ponudjene cene 

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor     

Uputstvo ponuđačima 

Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

Javni poziv - sektorski naručilac - prečišćeni tekst

Odluka o dodeli ugovora

21.09.2021

u 12:00 časova

 
9/21 DOBRA

13.09.2021

do 12:00

REZERVNI DELOVI ZA PUMPE

Javni poziv- sektorski naručilač

Obrazac strukture cene- partija1

Obrazac strukture cene- partija2  

Opis kriterijuma za kvalitativan izbor privrednog subjekta sa uputstvima   

Opšti deo- podaci o predmetu nabavke

Uputstvo ponudjačima kako da sačine ponudu

Model okvirnog- partija 1     Model okvirnog- partija 2

       Model ugovora- partija 1 

               Model ugovora- partija 2         

13.09.2021

u 12:00 časova

4/21 DOBRA

25.05.2021

do 12:00

časova

HTZ OPREMA

Javni poziv     

Tehničke karakteristike i specifikacija Partija 1

Tehničke karakteristike i specifikacija Partija 2

Tehničke karakteristike i specifikacija Partija 3

  Odluka o dodeli ugovora 1

  Odluka o dodeli ugovora 2

  Odluka o dodeli ugovora 3

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju (sektorski naručilac)

Obaveštenje o dodeli ugovora, Partija 1

Obaveštenje o dodeli ugovora partija 3

25.05.2021

u 12:00 časova

6/21 DOBRA

18.05.2021

do 12:00

časova

VODOMERI

Javni poziv         Tehnička specifikacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

18.05.2021

u 12:00 časova

1.49/21

DOBRA

14.04.2021

do 10:00

časova

KOMPJUTERSKA OPREMA

Poziv               Obrazac ponude

Odluka o upućivanju narudžbenice

14.04.2021

u 10:30 časova

14/21

DOBRA

20.03.2021

02.04.2021

do 12:00

časova

NABAVKA ELEKTRIČNIH AGREGATA- ISPRAVKA

Ispravka- obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

Javni poziv     

Opšti deo- podaci o predmetu nabavke    Troškovi pripreme ponude 

 Model ugovora- partija 1       Obrazac strukture cene partija 1

 Model ugovora- partija 2       Obrazac strukture cene partija 2

02.04.2021

u 12:00 časova

14/21

DOBRA

18.03.2021

30.03.2021

do 12:00

časova

NABAVKA ELEKTRIČNIH AGREGATA

Javni poziv- sektorska nabavka 

 Model ugovora- partija 1   Obrazac strukture cene partija 1

Model ugovora- partija 2   Obrazac strukture cene partija 2

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju

30.03.2021

u 12:00 časova

1.23.2/21 DOBRA 11.03.2021

DISK KOČNICE

       Odluka o pokretanju         Narudžbenice    

11.03.2021
27/21 USLUGE

15.03.2021

do 10:00

časova

KONTROLA PP APARATA I HIDRANATA

Poziv      Narudžbenica

15.03.2021

u 10:30 časova

1.23/21 DOBRA

04.03.2021

NABAVKA GUMENIH GUSENICA

Odluka o pokretanju           Narudžbenica

04.03.2021
1.13/21 DOBRA

02.03.2021

do 10:00

časova

KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ- METALNE POLICE

Poziv        Odluka o upućivanju narudžbenice

Narudžbenica

02.03.2021

u 10:30 časova

1.47/21 USLUGE 09.03.2021

USLUGE SERVISIRANJA I REMONT VOZILA

Odluka o pokretanju       Odluka o upućivanju narudžbenice

09.03.2021
  DOBRA

04.03.2021

do 10:00

časova

GRADJEVINSKI MATERIJAL

Poziv              Poziv i obrazac ponude

Odluka o upućivanju narudžbenice

04.03.2021

u 10:30 časova

  DOBRA

25.02.2021

do 10:00

časova

NABAVKA CEVI, CEVNI MATERIJAL, OMOTAČI I SRODNI ARTIKLI ZA IGRADNJU I REKONSTRUKCIJU

Poziv za podnosenje ponuda     Poziv i obrazac ponude

Odluka o upućivanju narudžbenice

25.02.2021

u 10:30 časova

  USLUGE

24.02.2021

do 10:00

časova

 

 ZEMLJANI RADOVI

Poziv                  Poziv za podnosenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora

24.02.2021

u 10:30 časova

 
  DOBRA

23.02.2021

do 11:00

časova

HIDRO STANICA

Poziv    Odluka o upućivanju narudžbenice

23.02.2021

u 11:30 časova

1.20/21 DOBRA

23.02.2021

do 10:00

časova

ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL- FREKVENTNI REGULATOR

Poziv          Obrazac ponude   

Odluka o upućivanju narudžbenice

23.02.2021

u 10:30 časova

19/20 USLUGE 25.01.2021  do 12:00 časova

KONTROLA I ANALIZA VODE

Javni poziv        Opšti deo-Podaci o predmetu nabavke  

Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja

Kriterijumi za dodelu ugovora             Model ugovora

Obrazac 1- Obrazac strukture ponudjene cene- Kontrola i analiza vode

Obrazac troškova pripreme ponude

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor preivrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponudjačima kako da sačine ponudu

Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Odluka o dodeli ugovora

25.01.2021

u 12:00 časova

JND 1.1.26/20

DOBRA

 

16.11.2020.god

16.12.2020 do 10:00 časova

MATERIJAL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE

(Stari portal. Nabavka se sprovodi u skladu sa ZJN „Sl.glasnik RS“ br.124/2012, 14/2015, 68/2016)

 Poziv                            Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obavestenje Partija 2              Obavestenje Partija 6

Obavestenje Partija 8              Obavestenje Partija 9

  Obavestenje Partija 12            Obavestenje Partija 14

   Obavestenje Partija 15             Obavestenje Partija 17

Obavestenje Partija 1                 Obavestenje Partija 5

Obavestenje Partija 10              Obavestenje Partija 11

Obavestenje Partija 13             Obavestenje Partija 16

Obavestenje Partija 3                Obavestenje Partija 4

Obavestenje Partija 7

Obaveštenje o izmeni ugovora Partija 1

16.12.2020

u 10:30 časova

19/20 

USLUGE

 

04.11.2020.god

23.11.2020

do 12:00 časova

KONTROLA I ANALIZA VODE  (OTVORENI POSTUPAK)

Javni poziv     Opsti podaci o javnoj nabavci    Uputstvo ponuđačima

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE   Obrazac strukture ponudjene cene

Obrazac troškova pripreme ponude    MODEL UGOVORA

Odluka o obustavi postupka

23.11.2020

u 12:00 časova

JND

1.1.5/20

DOBRA

12.10.2020

do 12:00

časova

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Poziv                  Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru (5.11.2020. god)

12.10.2020

u 12:30 časova 

JNMV

1.1.8/20

DOBRA

21.09.2020

do 10:00

časova

MATERIJAL ZA PROIZVODNJU I SANITARNU KONTROLU VODE

Poziv                   Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

    Obaveštenje o zaključenom ugovoru   

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

21.09.2020

u 10:30 časova

JND

1.1.7/20

DOBRA

05.10.2020

do 12:00 

časova

GORIVA I MAZIVA

Poziv                    Konkursna dokumentacija   

Odluka o dodeli ugovora

05.10.2020 

u 12:30 časova 

1.2.2/20 USLUGE

01.06.2020

do 12:00 

časova

USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERA ZA OBRAČUN I NAPLATU KOMUNALNIH USLUGA

Konkursna dokumentacija 

    Obaveštenje o pokretanju  pregovaračkog postupka 

Odluka o izmeni ugovora

01.06.2020

u 12:30 časova 

1.1.15/20 DOBRA

14.02.2020

do 10:00 časova

REZERVNI DELOVI ZA PUMPE

       Poziv          Konkursna dokumentacija     

   Odluka o dodeli ugovora- Partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru- Partija 3

14.02.2020 

u 10:30 časova

JNMV   1.2.7/19 USLUGE

20.11.2019

do 10:00 časova

OSIGURANJE IMOVINE,LICA I VOZILA

Poziv     Konkursna dokumentacija    Pitanje i odgovor   

Odgovor na pitanja    Odluka o izmeni konkursne dokumentacije  

Odluka o dodeli ugovora   

Obaveštenje Partija1   Obaveštenje Partija2   Obaveštenje Partija3

20.11.2019

u 10:30 časova

JNMV   1.1.13/19 DOBRA

22.10.2019

do 10:00 časova

POLOVNA VOZILA

Poziv    Konkursna dokumentacija     Odluka o dodeli ugovora     Obaveštenje

22.10.2019

u 10:30 časova

JNMV   1.1.9/19 DOBRA

07.10.2019

do 10:00 časova

HTZ OPREMA

Poziv    Konkursna dokumetacija    Izmena konkursne dokumetacije

Pojašnjenje konkursne dokumetacije        Odgovor na pitanje

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

  Produženje roka HTZ oprema    Odgovor na pitanje i pojašnjenje 2

Odluka o dodeli ugovora HTZ opreme   

Obaveštenje HTZ partija 1        Obaveštenje HTZ partija 2

Obaveštenje HTZ partija 3

07.10.2019

u 10:30 časova

JND   1.1.2/19 DOBRA

21.10.2019

do 10:00 časova

MATERIJAL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE -ponovljeni postupak

         Poziv       Konkursna dokumentacija Partije 2,4,5,10 i 11     

 Odluka o dodeli ugovora Partije 2,4,5,10 i 11 

 Obaveštenje partija 2  

Obaveštenje partija 4      Obaveštenje partija 5  

Obaveštenje partija 10     Obaveštenje partija 11  

 21.10.2019

u 10:30 časova

JND   1.1.5/19 DOBRA

14.10.2019

do 12:00 časova

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Poziv       Konkursna dokumentacija       Odluka o dodeli ugovora        Obaveštenje

14.10.2019

u 12:30 časova

JNMV  1.1.22/19 DOBRA 05.09.2019 do 10:00 časova

AUTO GUME

Poziv 1          Konkursna dokumentacija          Poziv 2   

Odgovor na pitanje ponuđača       Izmena konkursne dokumentacije 

Odluka o dodeli ugovora              Obaveštenje Auto gume Partija 1

Obaveštenje Auto gume Partija 2   Obaveštenje Auto gume Partija 3

05.09.2019

u 10:30 časova

JND   1.1.4/19 DOBRA 20.09.2019 do 12:00 časova

GORIVA I MAZIVA

Poziv      Konkursna dokumentacija      Izmena i dopuna  

Odluka o dodeli ugovora     Obaveštenje

20.09.2019

u 12:30 časova

JNMV  1.1.7/19 DOBRA 27.08.2019 do 10:00 časova

MATERIJAL ZA PROIZVODNJU I SANITARNU KONTROLU VODE-ponovljeni postupak

Poziv      Konkursna dokumentacija       Odluka o dodeli ugovora       Obaveštenje

27.08.2019

u 10:30 časova

JNMV  1.1.28/19 DOBRA

28.08.2019

do 10:00 časova

LABORATORIJSKA OPREMA - TURBIDIMETAR

Poziv    Konkursna dokumentacija    Odluka o dodeli ugovora   Obaveštenje

28.08.2019

u 10:30 časova

JNMV 1.1.20/19 DOBRA

15.08.2019

do 10:00 časova

MERNI INSTRUMENT - GEOFON

Poziv      Konkursna dokumentacija      Odluka o dodeli ugovora      Obaveštenje

15.08.2019

u 10:30 časova

JNMV 1.1.25/19 DOBRA

08.08.2019

do 10:00 časova

          REZERVNI DELOVI ZA PUMPE-ponovljeni postupak

Poziv    Konkursna dokumentacija    Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje Partija 1

08.08.2019

u 10:30 časova

JND   1.1.2/19

DOBRA

26.08.2019

do 10:00 časova

MATERIJAL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE

Poziv         Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora - Partije 1,3,6,7,8,9,12,13,14,15  

Odluka o obustavi postupka - Partije 2,4,5,10,11

Obaveštenje Hidrokomerc 1   Obaveštenje Hidrokomerc 6

Obaveštenje Hidrokomerc 8    Obaveštenje Hidrokomerc 9

Obaveštenje Hidrokomerc 12  Obaveštenje Hidrokomerc 13

Obaveštenje Hidrokomerc 14  Obaveštenje Hidrokomerc15

Obaveštenje Armas 7     Obaveštenje  Valman 3

 

26.08.2019

u 10:30 časova

JNMV 1.1.6/19 DOBRA

02.08.2019

do 10:00 časova

MERNA OPREMA- VODOMERI

Poziv    Konkursna dokumentacija    Odgovor na pitanje ponudjača

Odluka o dodeli ugovora    Obaveštenje

02.08.2019

u 10:30 časova

JNMV 1.1.7/19 DOBRA

29.07.2019

do 10:00 časova

MATERIJAL ZA PROIZVODNJU I SANITARNU KONTROLU VODE-ponovljeni postupak

Poziv         Konkursna dokumentacija

 Odluka o dodeli ugovora Partija 1   

Odluka o obustavi Partija 2    Obaveštenje o obustavi Partija 2

Obaveštenje o dodeli

29.07.2019

u 10:30 časova

JNMV 1.1.7/19 DOBRA

03.07.2019

do 10:00 časova

MATERIJAL ZA PROIZVODNJU I SANITARNU KONTROLU VODE

Poziv    Konkursna dokumentacija      Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

03.07.2019

u 10:30 časova

JHMB 1.1.15/19 DOBRA

01.07.2019

do 10:00 časova

FREZA ZA SEČENJE ASFALTA

Poziv        Konkursna dokumentacija          Pitanje i odgovor     

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Zahtev za dopunu ponude                 Odluka o dodeli ugovora   Obaveštenje- Ugovor

01.07.2019

u 10:30 časova

JNMV

1.1.25/19

DOBRA

20.06.2019

do 10:00 časova

REZERVNI DELOVI ZA PUMPE- ponovljeni postupak

Poziv    Konkursna dokumentacija   

 Odluka o dodeli ugovora-Partija 2  

Obaveštenje za Partiju 1    Odluka o obustavi- Partija 1   

Obaveštenje Partija 2 

20.06.2019

u 10:30 časova

1.2.8/19

USLUGE 20.06.2019 do 12:00 časova

USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERA- OMNIDATA

Obaveštenje o pokretanju            Mišljenje UJN

Poziv         Konkursna dokumentacija       Odluka o dodeli ugovora   

     Obaveštenje  OMNIDATA               

20.06.2019

u 12:30 časova 

ЈНМВ 1.1.25/19 DOBRA

16.05.2019 

do  10:00 časova

REZERVNI DELOVI ZA PUMPE

Poziv      Konkursna dokumentacija    Odluka o obustavi

16.05.2019 

u 10:30 časova

JND 1.1.10/19 DOBRA

20.05.2019

do 12:00 časova

GRAĐEVINSKA MAŠINA- KOMBINIRKA

Poziv       Konkursna dokumentacija 

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije   

    Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.05.2019

u 12:30 časova

ЈNMV - 1.1.14/19  DOBRA 15.03.2019 do 10:00 časova

MAŠINA ZA ČEONO ZAVARIVANJE PE CEVI

Poziv         Konkursna dokumentacija     Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.03.2019

u 10:30 časova

JND 1.1.11/17   DOBRA 11.07.2017

      GORIVO I MAZIVA

                       Poziv                     Konkursna dokumentacija

       ODLUKA O DODELI UGOVORA

11.08.2017 
JNMV 1.1.16/17  DOBRA  21.02.2017 

     HIDRAULIČNI ČEKIĆ

                       Poziv                      Konkursna dokumentacija

       ODLUKA O DODELI UGOVORA

06.03.2017 

 JND  1.1.2/17  DOBRA 03.04.2017 

  MATERIJAL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE VODODNE MREŽE

                       Poziv                       Konkursna dokumentacija

       ODLUKA O DODELI UGOVORA

 04.05.2017
JNMV 1.1.5/17  DOBRA  11.07.2017

 MATERIJAL ZA PROIZVODNJU I SANITARNU KONTROLU VODE

                      Poziv                       Konkursna dokumentacija

       ODLUKA O DODELI UGOVORA 

 21.07.2017
 JNMV 1.1.13/2017 DOBRA  24.02.2017 

MINI BAGER 

                     Poziv                       Konkursna dokumentacija

       ODLUKA O DODELI UGOVORA 

07.03.2017 
JNMV 1.1.14/17  DOBRA  22.05.2017 

 TRAKTOR

                     Poziv                       Konkursna dokumentacija

       ODLUKA O DODELI UGOVORA

01.06.2017 
1.2.1.1/17   DOBRA  26.07.2017

 KANCELARIJSKI MATERIJAL

                            Poziv                       

       ODLUKA O DODELI UGOVORA 

31.07.2017